01 2060 713 | 099 6096 790

Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

Sukladno točki V. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine«, br. 105/02, 55/06 i 121/07) dijete ispunjava uvjete za upis u vrtić ako obavi sistematski pregled kod liječnika i kod doktora dentalne medicine te ako je, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), članku 54. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13) te točki III. stavku 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva.)

Na slijedećem linu nalazi se Pravilnik o izmjeni pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću te primjer Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić. Podsjećamo da je jedino ovakva potvrda valjana kod upisa u dječji vrtić. 

 

PRAVILNIK - POTVRDA