01 2060 713 | 099 6096 790

O našem vrtiću

Dječji vrtić „Proljeće“ je mjesto radosnog življenja i igre djece i odraslih, gdje se poštuju prava svakog pojedinca te se osigurava zadovoljenje specifičnih potreba, osobnih ritmova i individualno različitih strategija učenja djece. U našem vrtiću potičemo djecu da aktivno stječu znanja, oslanjajući se na urođeni istraživački i otkrivački potencijal. U ranoj i predškolskoj dobi posebno je važno djetetu osigurati radost otkrivanja i učenja koji se najviše oslanja na igru i druge zanimljive aktivnosti što odgojiteljice i cijeli stručni tim uspješno realiziraju te time osiguravaju cjeloviti razvoj svakog djeteta. Naš vrtić ujedno je mjesto kvalitetnih odnosa, suradnje i tolerancije u kojem se stvara inkluzivno okruženje – poštuje se i prihvaća svaki oblik različitosti djece i njihovih obitelji. Također, naš vrtić je mjesto stvaranja i izražavanja gdje se djecu potiče na korištenje različitih izražajnih medija, na čuđenje i fascinaciju te na stvaralačko izražavanje vlastitih ideja.

Naša vizija je postati mjesto kvalitetnog življenja djece i odraslih, gdje djeca imaju priliku ostvarivati raznovrsne interakcije sa svojim materijalnim i društvenim okruženjem i tako stjecati raznolika kvalitetna iskustva i razvijati različite kompetencije.

Dječji vrtić “Proljeće” djeluje već 45 godina, proširivan je i uređivan prema materijalnim mogućnostima te potrebama djece i roditelja. Djeca su raspoređena u 13 odgojnih skupina, 10 vrtićkih i 3 jasličke, kako bi se svakom djetetu mogla posvetiti što veća pažnja te kreirati kvalitetni uvjeti za njihov rast i razvoj. Pritom je 11 odgojnih skupina formirano u centralnom objektu, a 2 odgojne skupine u područnom objektu u Nespešu.
O kvaliteti zadovoljavanja potreba svakog djeteta te stručnom promišljanju i ostvarivanju programa brinu se odgojiteljice, ravnateljica i stručni tim koji se sastoji od psihologa, pedagoga, logopeda i zdravstvene voditeljice.

Uz redoviti program naš Vrtić nudi brojne posebne i kraće programe, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja:
  • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika
  • Kraći program ranog učenja engleskog jezika
  • Cjelodnevni program dječjeg etno stvaralaštva
  • Cjelodnevni sportski program
  • Kraći sportski program

Odgojno-obrazovni rad ostvarujemo u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, znanstvenim studijama u području institucijskoga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te primjerima dobre odgojno-obrazovne prakse. Sukladno tome, promičemo planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja utemeljenog na vrijednostima znanja, identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti. Nadalje, planiranje odgojno-obrazovnog procesa usmjereno je na promišljanje osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne te socijalne dobrobiti s ciljem cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece. Također, potičemo i osnažujemo razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje: komunikaciju na materinskome jeziku, komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetnost te kulturnu svijest i izražavanje.

Razvijajući svoju odgojno-obrazovnu praksu i vrtićki kurikulum posebnu pozornost usmjerili smo odgoju i obrazovanju za održivi razvoj stoga se Plan i program Eko vrtića „ Proljeće“ temelji na našem bogatom iskustvu življenja različitih projekata i akcija vezanih za zaštitu, uređenje i čuvanje okoliša. Svojim radom i trudom postali smo dio međunarodne obitelji Eko škola/vrtića 2013. godine na što smo iznimno ponosni, a samim time postavili smo si slijedeće ciljeve: razvijati svijest o važnosti čuvanja prirodnih resursa u vrtićkom i obiteljskom okruženju, o racionalnom korištenju energije i vode, smanjivanju, zbrinjavanju i recikliranju otpada u uvjetima dječje igre te izgrađivanje ekološke osjetljivosti djece aktivnim učenjem i djelovanjem u neposrednom okruženju, usvajanjem pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode.

Ulaskom u međunarodnu obitelj Eko škola/vrtića, Dječji vrtić „Proljeće“ preuzeo je obavezu organiziranja projektnog dana stoga na taj dan širom otvorimo vrata roditeljima i svim ostalim posjetiteljima. Svrha projektnog dana je dobiti uvid u odgojno-obrazovni rad vrtića te vidjeti dio dječjeg stvaralaštva koje je nastalo tijekom pedagoške godine. Posebno je naglašen proces razvijanja ekološke svijesti djece – odnos prema prirodi i čuvanju njenih resursa. S obzirom da poruke u ranom djetinjstvu ostaju najduže u sjećanju, cilj je približiti ekološke spoznaje djetetovom iskustvu kako bi djeca usvojila navike i vještine koje doprinose očuvanju prirode te osposobiti djecu za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.
Naš kurikulum obogaćen je radom na projektima koji se smatraju najboljim modelom oblikovanja odgojno-obrazovne prakse jer se polazi od interesa djece i njihovih mogućnosti. Kroz rad na projektu djecu se potiče da uče osobnom inicijativom u stimulativnom materijalnom okruženju koje djeci osigurava raznovrsnost materijala za stjecanje izravnih iskustava kao podloge konstruiranja znanja i razumijevanja. Takva organizacija naglašava važnost socijalnog konteksta u kojem se omogućava interakcija između djece različitih individualnih i razvojnih mogućnosti, u kojima djeca poduzimaju različite istraživačke i druge aktivnosti te aktivno stječu iskustva i znanja te primjenjuju svoje vještine.

Bitna sastavnica našeg kurikulum je prevencija nasilja, odnosno osnaživanje djece u pozitivnim vrijednostima i zauzimanju za sebe kroz razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja, razvoj samokontrole, stjecanje vještina zauzimanja za sebe, razvijanje socijalnih vještina te vještina konstruktivnog rješavanja problema, razvijanje prosocijalnih ponašanja, empatije i dr.  Integralni dio programa za osnaživanje je i CAP program koji se provodi u predškolskim skupinama.

CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci predškolske dobi u vrtićima. Cilj je sman-jiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz: pružanje kvalitetnih informacija; poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama te osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže kvalitetniju podršku. CAP program polazi od stava da na-silje predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.

Važan segment našeg kurikuluma su prostori vrtića koji šalju jasne poruke putem plakata, stručnih tekstova i dječjeg likovnog stvaralaštva o pristupu prema djeci, praćenju njihovih interesa i bogaćenju materijalnog konteksta te projektnim aktivnostima koje doprinose cjelokupnom razvoju djeteta. Na taj način šaljemo poruku da je svako dijete posebno i da zaslužuje našu potpunu pozornost, te da im je samo potrebno omogućiti okruženje u kojem mogu izraziti svoje potrebe jer su njihove mogućnosti neograničene.

Našoj djeci nastojimo stvoriti najljepša sjećanja koja će nositi kroz život te uspomenu na sretno i razigrano djetinjstvo! Dječji vrtić „Proljeće“