01 2060 713 | 099 6096 790

Programi

U vrtiću se ostvaruje program koji se temelji na smjernicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Cilj programa je osigurati osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit za dijete, poticanje cjelovitog razvoja, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija (komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje).

Surađujući s roditeljima osluškujemo njihove potrebe i interese djece te sukladno njima nudimo programe:

Ukoliko roditelji pokažu interes za neki novi program zatražit ćemo potrebnu suglasnost nadležnog Ministarstva i započeti s ostvarivanjem. Trenutno smo u procesu verifikacije Montessori programa.

U svim programima rade stručni djelatnici-odgojitelji koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanom Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, položen stručni ispit, završenu edukaciju za određeni program i utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tog programa. Za njihovo uspješno ostvarivanje zaslužna je stručnost, profesionalnost i entuzijazam odgojitelja, ravnateljice i stručnih suradnika.

Podrška Grada nikada nam ne izostane kao ni uska i bogata suradnja s roditeljima. U našem radu najvažnije nam je kod djece razvijati osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, graditi uzajamno povjerenje, odgajati u duhu tolerancije i humanih vrijednosti, poticati stvaralaštvo i kreativnost.

Djeca su središte svih procesa uvijek podržana u svim svojim željama, potrebama i htijenjima, okružena duhom vedrine i radosti.