01 2060 713 | 099 6096 790

Redoviti 10-satni program

Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi namijenjen djeci od navršene jedne godine do polaska u školu.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na holističkom, razvojno integrativnom pristupu u zadovoljavanju djetetovih potreba, osiguravanju njegovih prava i u skrbi za djetetovu sigurnost i zdravlje.

Redoviti 10-satni program provodi se u 12 odgojno-obrazovnih skupina. Redoviti odgojno obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi temelji se na sljedećem:

  • pravovremenom i primjerenom zadovoljavanju djetetovih potreba
  • ostvarivanju dječjih prava
  • stvaranju razvojno poticajnog okruženja
  • individualnom, pravovremenom i razvojno primjerenom pristupu poticanja razvoja svakog djeteta
  • brizi o zdravlju, prehrani i sigurnosti djece
  • brizi o djeci s posebnim potrebama
  • razvijanju ljubavi i iskazivanju brige o prirodi i tradiciji, izgrađivanju ekoloških navika i podržavanju razvoja za održivi razvoj
  • stvaranju uvjeta za partnerstvo s roditeljima/obiteljima djece polaznika Vrtića
  • građenju suradnje i timskog pristupa radu
  • ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama i s lokalnom zajednicom.