01 2060 713 | 099 6096 790

Program predškole

PROGRAM PREDŠKOLE U SKLOPU REDOVNOG 10-SATNOG PROGRAMA

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE
2 puta tjedno u posljepodnevnim satima u prostorima vrtića

ZA KOGA JE NAMIJENJEN PROGRAM PREDŠKOLE?
Za djecu u godini pred upisom u osnovnu školu

POHAĐANJE PROGRAMA PREDŠKOLE JE BESPLATNO I OBAVEZNO TE PREDSTAVLJA UVJET ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Program predškole jedan je od obveznih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom (prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, N.N. br.10/1997., 107/2007. i 94/2013) namijenjen djeci koja su polaznici Dječjeg vrtića Proljeće i djeci koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Proljeće provodi se od 1. listopada do 31.svibnja u trajanju od 250 do 550 sati godišnje, te se odvija dva puta tjedno, u poslijepodnevnim satima, u centralnom objektu u Zelini, Bocakova 7.

Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u osnovnoškolskoj sredini. Usmjeren je na podizanje opće psihofizičke spremnosti djeteta za polazak u školu.